Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

Неподадено заявление за дерегистрация по ЗДДС

За неподадено в установения срок заявление за дерегистрация по ЗДДС, след като са налице основанията за това, се налага санкция в размер от 500 до 5 000 лв.Основание: чл.178

Правило за дерегистрация по ЗДДС

  • Основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС е смъртта на физическо лице, прекратяването на търговец по Търговския Закон или прекратяването на кооперация, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които са били регистрирани по ЗДДС.
  • В 14 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства (с изключение на смърт) лицето трябва да подаде заявление за дерегистрация.Основание: чл.107, т.3 и т.4 и чл.109, ал.1