Как да направя регистрация на ЕТ фирма

Едноличен търговец (ЕТ) – е правноорганизационна форма за извършване на търговска дейност, предвидена в Търговския закон (ТЗ). Подходяща е за учредяване на малки фирми, чиято дейността не предполага поемането на големи задължения и не е свързана с големи инвестиции. Регистрирането на ЕТ е процедура, с осъществяването на която дейността на търговеца се привежда в съответствие с действащото в страната законодателство. За целта е необходимо да се извършат поредица от действия пред различни държавни органи.

Какво гласи закона при регистрация на ЕТ фирма

Всяко лице, с изключение на тези, посочени в чл.2 от ТЗ или е образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал. 1, е длъжно в 7-дневен срок от започване на дейността, да поиска вписване в търговския регистър на окръжния съд по неговото седалище. На вписване подлежат и всички промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване, както и прекратяването на едноличния търговец. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Чуждестранен гражданин може да регистрира ЕТ само в случай че има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България, издадено в съответствие със Закона за чужденците в Република България и актовете по неговото прилагане. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец задължително трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата може да включва означение за предмета на дейност, участвуващите лица, както и свободно избрана добавка. Вписването на ЕТ се извършва въз основа на ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Процедурата по вписване на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно. На вписване подлежат обстоятелствата, свързани с особеностите на търговеца и неговото предприятие, които Търговският регистър има за цел да направи публични. Тези обстоятелства са предмет на регистърното производство. Оповестяването е свързано с правната сигурност и защита интересите на третите добросъвестни лица. Според Закона за търговския регистър всеки търговец е длъжен да заяви обстоятелствата, подлежащи на вписване. Характерно за едноличния търговец е, че в сравнение с останалите физически лица правоспособността му се разширява, т.е. той може да бъде страна в търговски правоотношения, но с това да възниква нов правен субект, различен от физическото лице.

Основни моменти при регистрация на ЕТ:

  • Едноличният търговец (ЕТ) е една сравнително лесна форма за упражняване на търговска дейност. Процедурата е сравнително проста и не изисква много средства.
  • Процедурата има за цел вписването /регистрация/ на едноличния търговец (ЕТ) в Търговския регистър, което е основание за неговото възникване и регистрация.
  • ЕТ е вид търговец, т.е. лице, което по занятие извършва някоя от посочените (неизчерпателно изброени) Търговския закон дейности