ДДС при ВОП

Начисляване на ДДС при ВОП

Описание на ДДС при ВОП

  • Данъчната основа при ВОП се определя по общите правила за определяне на данъчната основа.
  • ДДС при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, но ако е издаден фактура преди този срок, ДДС става изискуем на датата на издаване на фактурата, освен ако тази фактура не е издадена за авансово плащане.
  • Фактура за авансово плащане по ВОП, който предстои да се извърши, не е основание ДДС по ВОП-а да стане изискуем.
  • ДДС за ВОП се самоначислява с протокол, който се съставя в срок до 15 дни, след като данъкът е станал изискуем.

Основание: чл.63, ал.3

Санкция за неначислено ДДС

За неначислен ДДС при ВОП (или неиздаден Протокол за ВОП) се налага санкция в размер на 5% от неначисления ДДС, но не по-малко от 50 лв., при първо нарушение и 20% от неначисления ДДС, но не по-малко от 500 лв., при повторно нарушение.
Основание: чл.180а, ал.1

Ако ДДС при ВОП бъде начислен в следващия данъчен период (или Протокола за ВОП е издаден в следващия данъчен период) се налага санкция в размер на 2% от неначисления ДДС, но не по-малко от 25 лв.
Основание: чл.180а, ал.3