Подаване на справка-декларация по ЗДДC

Описание:

  • До 14-то число на месеца, регистрираните по ЗДДС лица подават в НАП Справка-Декларация по ДДС за предходния месец, която е изготвена на база дневниците за покупки и продажби, които се подават в НАП заедно със Справка-Декларацията.
  • Справка-Декларация по ДДС се подава и в случаите, когато лицето не е извършило никакви покупки или продажби.

Основание: чл.125

Санкция:

За неподадена справка декларация и съпътстващите я регистри се налага санкция в размер от 500 до 10 000 лв. • Отделно се дължи неначисления ДДС ведно със законовата лихва за забава.
Основание: чл.179