Национална агенция по приходите

Подаване на VIES декларация

Описание на VIES декларация

  • Регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило за данъчния период ВОД, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги в държава от ЕС, заедно със Справка-Декларацията по ДДС подава и VIES-Декларация.
  • VIES-Декларацията се изготвя на база на обобщени данни от дневниците за покупки и продажби и се подава само по електронен път.

Основание: чл.125, ал.2

Санкция:

За неподадена VIES-Декларация се налага санкция в размер от 500 до 10 000 лв.
Основание: чл.179