Регистрация на фирми по ДДС

Съгласно българското законодателство, процесът по регистрация на фирми по ДДС (ЗДДС) се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за приложението му. Законът за данък върху добавената стойност регламентира данъчното третиране на доставките и вноса подлежащи на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС). В рамките на общия европейски пазар внос и износ не съществуват, във връзка с което със закона са регламентирани съответните режими на облагане, отговарящи на свободното движение на стоки между териториите на държави членки на ЕС. В нормативните документи споменати по-горе, се посочва кои фирми подлежат на регистрация по ДДС и кои не, а също така какви са задълженията и процедурите за регистрираните по ДДС. Основавайки се на текстовете в Закона за ДДС и правилника за приложението му, процесът по регистрация на фирми по ДДС може да се раздели на няколко етапа:

 • Проверка за наличие на условията за регистрация на фирма по ДДС
 • Попълване на необходимия пакет с документи
 • Подаване на документите за регистрация на фирма по ДДС пред съответните държавни органи.

Какво следва след това при регистрация на фирма по ДДС

След приключването на процеса по регистрация, при осъществяване на продажбите на продукти и услуги фирмата начислява ДДС независимо дали издава фактура на регистрирано или нерегистрирано по закона лице. Задължително условие, всички издадени фактури за продажбите, да бъдат описани в дневник на продажбите по ДДС. На почти същата процедура подлежат и всички получени фактури за покупките и направените разходи от вече регистрираната фирма, като се записват в дневник на покупките. От споменатите дневници, се определя определя размерът на данъчния кредит или дължимия ДДС за внасяне в бюджета.

Какви възможности имам при регистрация

Всяка фирма има две възможности за регистрация по ДДС (ЗДДС). А това са доброволна регистрация на база чл. 100, ал.1 от ЗДДС или регистрация на база оборот, който трябва да надхвърли 50 000лв. за последните 12 месеца (чл.96, ал.1 от ЗДДС). В случай на оборот над 50 хил. лв., трябва да бъде подадено заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от датата на достигане на оборота. Заявлението се подава по предварително изготвен образец.

Предлагаме следните услуги за фирми, 

 • регистрирани по ДДС
 • еднократни консултации по ДДС казуси;
 • абонаменто счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ДДС;
 • дерегистрация на фирми по ДДС;
 • съставяне на справка-декларация по ДДС и изчисляване размера на данъчния кредит сумата по ДДС за внасяне към бюджета
 • данъчни консултации по ДДС
 • помощ при оформяне на необходимите документи на кореспонденцията с данъчната администрация
 • своевременно информиране за промените и нововъведенията по ДДС за регистрираните фирми

Ние предоставяме коректни услуги както за регистрация на фирми по ДДС, така и регистрация на всякакъв вид дружества. Ако се нуждаете от консултация или помощ за вашето дружество или фирма, компетентния ни екип е насреща.