Срок за издаване на кредитно известие към фактура

Срок за издаване на кредитно известие към фактура

Издадено известие в следващия данъчен период

  • Ако данъчен документ е издаден в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден, се налага санкция в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.
  • Отделно се дължи законовата лихва за забава.Основание: чл.182, ал.2

Правило

  • При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.
  • При увеличаване на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа или разваляне на сделка се издава кредитно известие.
  • Известие се издава в срок до 5 дни от настъпване на обстоятелството за неговото издаване.Основание: чл.115, ал.2