Какво е НПО

Какво е НПО (Неправителствена организация)

Напоследък, в страната ни често се споменава абревиатурата НПО. Знаем ли обаче какво се крие зад нея. Освен да уточним, че това всъщност, е неправителствена организация, в този материал ще ви разкажем каква е структурата и евентуалните възможности за сферата й на дейност, как се извършва процедурата по регистрация на НПО, каква е нейната цел и защо е необходима за функционирането на едно общество, позиционирано в правова демократична страна.

Основни характеристики на класическата НПО

Точно като фирмите и компаниите, от които сте част като служители или наети на ръководна позиция, НПО, също е юридическо лице, тоест тя представлява учредено сдружение от минимум двама души. Разликата обаче е, че неправителствената организация не е търговско дружество, каквито са големите АД-та или малките фирми, образувани под формата на ЕООД или ООД. В тази връзка, НПО не осъществява икономическа дейност. Нейната цел е свързана с някаква ценност за обществото, а функциите, които изпълнява неправителствената организация е даде стойност или по-точно полза за социума под една или друга форма. Най-често, НПО функционира, за да пази и опрости черпенето на основополагащи човешки, политически, културни и други права. Според проучване, над 80% от съвременните организации от този тип са ориентирани към подкрепа и защита на социално слаби групи в обществото, малцинствата или изолирани общности от обществото. Най-популярната форма на една НПО е фондацията, като типично за нея е, че се създава в чест на конкретна личност (обикновено с обществено значение) приживе или посмъртно. Членовете на фондацията са натоварени със задачата да осъществяват кампании – благотворителни или в името на опазването на общочовешки ценности или културни богатства.

Началото на НПО как се прави регистрация на НПО

Това е процес по създаването на неправителствената организация. С други думи, в случая говорим за процедура по официализирането на идеята за НПО и придаването на правно значение на нейната структура, управителни органи и реда за извършваните от нея действия. Ето най-кратко как протича процедурата по регистрация на НПО стъпка по стъпка:

  • Създателите избират конкретна форма на организацията с неправителства цел, като тя може да бъде споменатата по-горе фондация или сдружение с нестопанска цел. Същите приемат устав за НПО. В него е описана структурата и членовете на организацията. Особено внимание се обръща на категории като мисия, цел, дейности и начин на добиване на финансови средства за съществуването на НПО. Последният елемент от устава е необходим главно поради факта, че организацията с нестопанска цел не извършва икономическа дейност, но за сметка на това, изисква паричен поток за организирането на събития и кампании, за които е създадена.
  • За да се впише едно НПО, освен устав, учредителите й трябва да представят официално решение за създаване, както и нагледен протокол за реда и начините на внасяне на вноските. Често, този ред наподобява на реда за внасяне на вноски при търговските дружества. В решението е нужно ясно да бъдат упоменати длъжностите на учредителите, както и конкретните ръководни позиции и техните правомощия. Последно, но не по важност към документите за регистрация на НПО се прилага и документ за истинност на посочените данни и информация в правните актове, описани по-горе.
  • Учредяването на неправителствена организация, макар и тя да има обществена полза и да не извършва икономическа дейност, изисква плащане на държавна такса.
  • Следва съдебна регистрация, при която учредителите или техни официални представители показват всички необходими събрани документи. Ако в тях има нередности, съдията ще ви върне за необходимите корекции и ще посочи срок, в който да ги осъществите.
  • Успешната съдебна регистрация е нормативно условие за преминаване към официалното вписване в Агенцията по вписвания. Процедурата по вписване тук съвпада с тази на вписване на търговски дружества.

Учредяването на организация с толкова съществена значимост за организация, категорично, изисква изрядни документи и спазване на ред правни регламенти. Ето защо всеки юрист ще ви посъветва да използвате помощта на професионалисти за регистрация на НПО.